گواهی TELECOM ژاپن

معرفی مختصر

قانون رادیویی نیاز به تأیید مدل (یعنی گواهی انطباق فنی) تجهیزات رادیویی مشخص شده دارد. صدور گواهینامه اجباری است و مرجع صدور گواهینامه یک نهاد صدور گواهینامه ثبت شده است که توسط MIC در منطقه تجهیزات رادیویی تعیین شده به رسمیت شناخته شده است. TELEC (مرکز مهندسی مخابرات) اصلی است. مرجع صدور گواهینامه ثبت شده گواهی انطباق تجهیزات رادیویی در ژاپن.

telecom