استخدام اجتماعی

موقعیت

بخش استخدام

محل کار

تعداد استخدام

زمان انتشار

فروشندگان خارج از کشور

شرایط استخدام برای فروشندگان خارج از کشور

1. ذهن باز، خوب در برقراری ارتباط با دیگران، با آگاهی از خدمات خوب.

2. صنعت تست و صدور گواهینامه را درک کنید و آزمایش و صدور گواهینامه را ارتقا دهید.

3. تجربه فروش، چینی خارج از کشور ترجیح داده می شود.

4. به پیوستن به ما خوش آمدید، شرکت ما بستری را برای توسعه بهتر شما فراهم می کند.