گواهی RoHS اتحادیه اروپا

معرفی مختصر

RoHS یک استاندارد اجباری است که توسط قوانین اتحادیه اروپا تنظیم شده است و عنوان کامل آن دستورالعمل مواد خطرناک است که استفاده از برخی مواد خطرناک را در تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی محدود می کند. این استاندارد به طور رسمی از 1 ژوئیه 2006 اجرا شده است. استانداردهای مواد و فرآیند محصولات الکتریکی و الکترونیکی را تنظیم می کند تا برای سلامت انسان و حفاظت از محیط زیست مفیدتر باشد. هدف این استاندارد حذف سرب، جیوه، کادمیوم، کروم شش ظرفیتی، بی فنیل های پلی برومینه و دی فنیل اترهای پلی برومینه از محصولات الکتریکی و الکترونیکی است.

core_icons8